Homofili og selvmord

Saklig informasjon om et sammensatt og sensitivt tema.

Olav Espegren, psykiater
Øivind Benestad, teolog

(En bearbeidet utgave av denne artikkelen stod på trykk i Fædrelandsvennen,
4. mai 2005.)

Lørdag 30. april kom SV-politikeren Torbjørn Urfjell med et usedvanlig vulgært og uansvarlig utspill. Han anklaget KrF for å drive homofile til selvmord fordi partiet taler varmt om klassiske familieverdier og at mor-far-barn-relasjonen bør fortsette å være samfunnets grunncelle. Skjønner ikke Urfjell alvoret i å anklage andre for å fremme selvmord?

I en så alvorlig sak er det avgjørende at man unngår synsing, enkle forklaringer og useriøse anklager. Forhåpentligvis vil denne artikkelen hjelpe Urfjell og andre til å være mer nyanserte og ikke trekke samfunnsdebatten ned på et historisk lavmål.

1. Prosessen fram mot et selvmordsforsøk er alltid kompleks og svært sammensatt. Det er nesten aldri bare ett motiv eller én årsak som ligger bak et selvmordsforsøk, men en lang årsaksrekke. Å hevde at selvmord blant homofile vil øke fordi et parti ønsker å forsvare ekteskapet, er en håpløs forenkling av problemet. Det er for øvrig ikke bare KrF som er skeptiske til kjønnsnøytral ekteskapslov og lignende homofile kampsaker. Flere partier og mange politikere står for samme syn.

2. For ethvert menneske vil det være belastende å oppdage at man tilhører en liten minoritet – ikke minst i ungdomstida. Å finne ut at man har en seksuell orientering som er forskjellig fra nesten alle andre på skolen og i vennegjengen, vil for de fleste føre til store indre kamper og spenninger – uavhengig av hva politiske partier sier. At en del unge homofile i løpet av den prosessen også vurderer selvmord som en mulig løsning på sine problemer, er dypt tragisk. Alle gode krefter trenger derfor å jobbe sammen for å skape miljøer og holdninger som forebygger selvmord. Ethvert selvmord er et selvmord for mye.

3. Hvor mange ungdommer i Norge er det som har gjennomført et selvmordsforsøk? På 1990-tallet ble det gjennomført en stor undersøkelse med ti tusen skoleelever i alderen 12 til 20 år. Undersøkelsen viste at totalt 8,7% av norske tenåringer har gjennomført et selvmordsforsøk.

Når det gjelder homofile, er NOVA-rapporten om lesbiske og homofiles levekår fra 1999 den hittil beste kilden. Der går det fram at 26% av homofil ungdom mellom 16 og 24 år hadde gjort selvmordsforsøk. Det kan altså se ut til at tallet er tre ganger høyere blant homofile enn blant ungdom generelt — 26% mot 8,7%.

De to undersøkelsene er ikke helt sammenlignbare, siden aldersfordelingen ikke er identisk. Selvmord er mye vanligere blant eldre ungdom enn blant yngre. Hvis vi tar hensyn til dette, er det sannsynlig at selvmord er dobbelt så vanlig blant homofil ungdom som blant andre. Det betyr trolig at det også er omtrent dobbelt så vanlig blant homofil ungdom å gjøre forsøk på selvmord og selvskading.

4. Tallene ovenfor gir en antydning om hvor mange prosent som har gjennomført et selvmordsforsøk. Men hvor mange norske ungdommer ender opp med å dø i selvmord hvert år?

De siste tilgjengelige tallene fra Statistisk Sentralbyrå er fra år 2003. Da var det 75 personer (58 gutter og 17 jenter) i aldersgruppen 15-24 år som døde i selvmord. Hvor mange av disse som var homofile, sier ikke statistikken noe om. Men ifølge Folkehelsas seksualvaneundersøkelse fra 2003 er 1% av befolkningen homofil. Hvis homofile og andre hadde hatt like høy frekvens av selvmord, ville det ha betydd at én person av disse 75 var homofil. Men fordi det trolig er omtrent dobbelt så vanlig å begå selvmord blant homofile, kan det tyde på at to av ungdommene var homofile. Det er innlysende at disse tallene må leses med forbehold, både på grunn av mulige mørketall og fordi det finnes andre usikre faktorer.

5. Bare et fåtall av de som gjennomfører et selvmordsforsøk, har til hensikt å avslutte livet. For svært mange er forsøket primært et rop om hjelp. De aller fleste gjør det på en slik måte at de ikke mister livet. Av unge som gjør et selvmordsforsøk, er det ifølge den nevnte undersøkelsen blant skoleungdom bare 6% som er i kontakt med lege eller sykehus etterpå. Siden selvmordsforsøk og selvskading er noe helt annet enn et gjennomført selvmord, er det meget viktig å holde de to tingene klart fra hverandre. Antallet selvmordsforsøk er svært mye høyere enn gjennomførte selvmord.

6. Det er en kjent sak at rusforbruket blant homofile er høyt. Sammenlignet med den generelle befolkning er det dobbelt så mange homofile menn og fire ganger så mange lesbiske kvinner som ofte drikker seg beruset. (NOVA-rapporten 1/99, s. 293-308.)

En helt ny NOVA-rapport viser at forbruket av rusmidler blant de åpne og mest aktive homofile er enda større. Rapporten sier følgende om lesbiske kvinner som er aktive i homo-miljøet: ”Blant unge voksne og voksne kvinner er andelen som drikker seg beruset ofte, mer enn ti ganger større enn blant kvinnebefolkningen generelt. (…) På bakgrunn av at høyfrekvent alkoholforbruk er en risikofaktor ved selvmord og selvmordsforsøk, er dette et foruroligende funn.” (”Skeive dager 2003 – En rusundersøkelse”, NOVA-rappport 3/2005, s. 37.)

Under rus senkes terskelen for å skade seg selv. Det er en kjensgjerning at hos omkring halvparten av dem som er døde i selvmord, kan det påvises alkohol i blodet. Slik kunnskap hører med når man snakker om selvmord blant homofile.

7. Alle mennesker, uansett seksuell orientering, har et ukrenkelig menneskeverd. All mobbing av homofile bør motarbeides energisk. Men det betyr ikke at kunnskap om homofile bør forties, eller at uenighet skal bringes til taushet ved skjellsord, propaganda og overreaksjon.