Skal alle tvinges til å godta kjønnsnøytrale ekteskapslover?

Vil en kjønnsnøytral ekteskapslov gjøre det lovstridig å hevde i ord og handling at mor-far-barn-relasjonen står i en særstilling i forhold til andre samlivsformer?

Ønsker norske politikere å lovfeste en radikal kjønnsideologi som gjør det lovstridig å hevde at mor-far-barn-relasjonen er unik?

• Hundretusener av mennesker i Norge vil i ord og handling aldri oppgi sin overbevisning om at mor-far-barn-relasjonen står i en særstilling. Men med en kjønnsnøytral ekteskapslov må de være forsiktige med hva de sier og gjør, siden loven vil gjøre dem til
potensielle lovbrytere. De vil møte anklager om diskriminering og intoleranse, og de vil bli beskyldt for å bryte norsk lov og menneskerettighetene. Resultatet kan bli yrkesforbud, bøter, rettssaker og andre straffereaksjoner. Man ser allerede eksempler på dette i andre land.

• Kjønnsnøytrale ekteskapslover vil gjøre det lovstridig å favorisere én ”ekteskapsform” framfor en annen. Det vil ikke minst merkes
i skolen og i barnehagen. Der vil all undervisning og omtale av mor-far bli konsekvent sidestilt med mor-«mor» og far-«far». Helt fra de første barneårene vil en slik radikal kjønnsideologi trolig bidra til økt forvirring og usikkerhet omkring kjønn og legning, identitet og selvbilde. Ønsker norske foreldre dette for sine barn?

Organisasjoner og institusjoner som ikke tilpasser seg den nye og radikale forståelsen av ekteskapet, vil trolig møte forskjellige former for straffereaksjoner. På sikt vil de stå i fare for å miste statsstøtte og godkjenninger, og oppleve ulike typer press.

• Får de rett, de som hevder at den radikale kjønnsideologien snart kan bli en alvorlig trussel mot samvittighets- og religionsfriheten? Ser vi konturene av det paven har kalt “
relativismens diktatur”?