10 grunner til at kjønnsnøytral ekteskapslov ikke er noen god idé

Et sammendrag av viktige argumenter til forsvar for ekteskapet mellom mann og kvinne. Denne teksten egner seg godt som disposisjon for et muntlig eller skriftlig innlegg om saken.

Norge står ved en skjebnesvanger korsvei. Dersom enkjønnet samliv ved lov blir likestilt med ekteskapet mellom mann og kvinne, innebærer det en kultur-revolusjon av historiske dimensjoner.

Ap, SV og Venstre har programfestet at de vil avskaffe Partnerskapsloven og sidestille enkjønnet og tokjønnet samliv. Enkjønnet samliv vil bli integrert i ekteskapsloven og behandlet på lik linje med ekteskap. Flere av de andre partiene kommer til å stille sine representanter fritt når saken eventuelt kommer opp i Stortinget.

Det finnes mange og sterke grunner til å avvise en kjønnsnøytral ekteskapslov. Nedenfor følger noen av dem.

1 En annen kategori samliv

Å gjøre ekteskapet "kjønnsnøytralt" betyr at man prøver å utviske forskjellen mellom to samlivsformer som er vesensforskjellige. Å late som om enkjønnet og tokjønnet samliv er det samme, faller på sin egen urimelighet. Et ekteskap er mer enn et fellesskap av to personer. Det er et fellesskap av to kjønn. Ekteskapet er kulturbærende på en helt unik måte og vil aldri kunne erstattes av noen annen relasjon. Et enkjønnet forhold vil alltid måtte "låne" av heteroseksualiteten for å få barn. Det tilhører en annen kategori enn samliv mellom mann og kvinne.

2 Uansvarlig saksbehandling

Forslaget om kjønnsnøytral ekteskapslov er oppsiktsvekkende dårlig forberedt. Det finnes ikke en eneste norsk utredning, konsekvensanalyse, faglig rapport eller konferanse som belyser spørsmålet. Alt har hittil skjedd på grunnlag av slagord og overflatisk retorikk. Er denne saksbehandlingen i et så fundamentalt spørsmål det norske demokrati verdig?

3 Symbolsak og konsekvenser

Det finnes i dag 1275 lesbiske og homofile par som lever i registrert partnerskap. Det er godt under én promille av den voksne befolkning. Siden partnerskap gir omtrent de samme juridiske rettigheter som "ekteskap" vil gi, er det liten grunn til å tro at mange flere vil ønske å inngå "ekteskap". Hvis Stortinget vil gi homofile rett til adopsjon, kan det uten problemer gjøres innen Partnerskapslovens rammer. Kjønnsnøytral ekteskapslov er derfor først og fremst en symbolsak. Men konsekvensene for resten av samfunnet kan bli dramatiske. Er samfunnet forberedt på å betale prisen for å oppløse mor-far-barn-relasjonen som samfunnets grunncelle – for at noen homofile skal vinne en symbolsak?

4 Usaklig retorikk
En del politikere framstiller kjønnsnøytral ekteskapslov som om det var et spørsmål om diskriminering, toleranse og likeverd. En slik retorikk er usaklig og manipulerende. Selvfølgelig har homofile, bifile, polyfile og andre seksuelle minoriteter nøyaktig det samme menneskeverd som alle andre, selv om de ikke lever i ekteskap. Det er verken diskriminerende eller intolerant å definere ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne, mens partnerskap blir definert som et samliv mellom personer av samme kjønn. Å kalle begge samlivsformer for "ekteskap" og å regulere dem i samme lov er en tilsnikelse som verken norske barn, voksne eller samfunnet er tjent med på lang sikt.

5 Skaperordning eller sosial konstruksjon?

Ekteskapet mellom mann og kvinne er ikke noe norske lovgivere eller kirken har funnet på. Ekteskapet er biologisk begrunnet og er en skaperordning som menneskeheten er avhengig av for å overleve. Enkjønnet "ekteskap" er på sin side en sosial konstruksjon som verken bygger på biologi eller naturretten, men på en individualistisk "rettighets"-ideologi.

Ekteskapet mellom mann og kvinne er en samfunnsbærende institusjon som alle sivilisasjoner er avhengig av. En kjønnsnøytral ekteskapslov vil innebære at man lar unntaket (enkjønnet samliv) diktere forståelsen av familie og ekteskap hos det overveldende flertall av befolkningen. Det er verken god familie- eller sosialpolitikk.

Ledende kjønnsideologer i Norge og utlandet jobber langsiktig og utrettelig for en radikal omveltning av samlivslovgivningen. Et godt eksempel for hva mange ønsker, er homoideologen Nils Axel Nissens artikkel i Dagbladet 22. juni 2005. Artikkelen er tankevekkende og avslørende for hva neste fase i kjønnskampen kan komme til å dreie seg om. Les den her.

6 Ekteskapets kjennetegn

I Norge må et ekteskap tilfredsstille disse 4 kriteriene for å være gyldig:

a) Kjønnsbestemt – mann og kvinne.

b) Antallsbestemt – to personer.
c) Aldersbestemt – minst 18 år gammel, eller 16 år med dispensasjon.

d) Slektsbestemt – ikke med nære familiemedlemmer.

Det første og viktigste kriteriet, kjønns-bestemmelsen, har vært felles i alle kulturer til alle tider. Det er naivt å tro at man nå kan fjerne kjønnsbestemmelsen, men likevel beholde ekteskapet intakt. Ved å vedta en kjønnsnøytral ekteskapslov vil man for all framtid innføre en forståelse av ekteskapet som gjør det til noe fundamentalt annet enn det hittil har vært. Ekteskapets grunnstruktur blir endret.

7 Hvorfor særbehandle homofile?

Å fjerne kjønnsbestemmelsen vil åpne en sluse som på sikt vil gjøre det vanskelig å nekte diverse andre samlivsformer å bli sidestilt med ekteskapet. Hvordan kan man gi spesielle privilegier til homofile, mens man fortsetter å "diskriminere" andre seksuelle minoriteter og annen seksuell atferd? Innen radikale miljøer er det allerede mange som arbeider for at samfunnet skal legitimere antalls-nøytralt samliv. En stortingspolitiker fra SV sa nylig at man kanskje burde åpne for at et ekteskap kan bestå av mer enn to personer. I Sverige er denne kampen i full gang. (Ved å klikke her kan du lese en tankevekkende kronikk i Svenska Dagbladet, skrevet av en svensk professor i statsvitenskap. Han argumenterer varmt for polygamiet.)

Alle ansvarlige samfunnsaktører bør avkreves et konkret svar på følgende spørsmål: "Hvis du ønsker å avskaffe hetero-normen, hva vil du erstatte den med?" En svensk professor i praktisk filosofi har meget interessante innspill til dette spørsmålet i Dagens Nyheter. Les kronikken her.

8 Utprøving og forvirring

Barn og ungdom vil bli de store taperne med en kjønnsnøytral ekteskapslov. Helt fra de første barneårene vil de i undervisning, eksempler og skolebøker lære at ekteskapet mellom mann og kvinne er nøyaktig det samme som "ekteskap" mellom personer av samme kjønn. Både direkte og indirekte vil barn og ungdom oppfordres til å utforske om de passer best til samliv med personer av samme eller motsatt kjønn – eller kanskje begge deler? I tillegg til utstrakt seksuell utprøving og eksperimentering vil en slik kjønnsideologi i skolen trolig føre til økt usikkerhet og forvirring hos mange når det gjelder egen seksualitet, selvbilde og identitet.

9 Tynn forskning

På tross av det homofile talspersoner stadig påstår, vet man svært lite om hvordan barn utvikler seg ved å vokse opp i enkjønnede forhold. Den forskningen som finnes, er nemlig beheftet med graverende metodesvakheter. Man kan derfor ikke trekke allmenne slutninger av den. Studiene som finnes, er kun gjort med barn av lesbiske mødre, der barna som regel også kjenner sin far. Om barn som vokser opp med homofile menn, finnes det praktisk talt ikke forskning. Ingen vet derfor hvordan det f.eks. vil være for ei jente å vokse opp med to menn. Det samme er situasjonen når det gjelder barn som er adoptert av homofile: Siden det ikke finnes forskning, er det ingen som vet hvordan adopterte barn vil få det. En grundig gjennomgang på norsk av forskningen omkring homofil adopsjon finner du her.

10 Konfliktskapende lov

Praktisk talt alle religioner definerer mor-far-barn-relasjonen og kjønnspolariteten mellom mann og kvinne som to grunnleggende skaperordninger. Å omdefinere disse ordningene fordi noen politikere eller ideologer krever det, vil være uaktuelt.

Det var ikke tilfeldig at et enstemmig bispemøte avviste kjønnsnøytrale ekteskapslover både i oktober 2004 og i november 2005. Det var heller ikke tilfeldig at en arbeidsgruppe av tre biskoper i 1997 uttalte: "Å sidestille heterofilt ekteskap med homofilt samliv er i strid med grunnleggende etiske prinsipper i Bibelen og må anses som kirkesplittende vranglære."

Noen politikere tror at de fleste som er skeptiske til en kjønnsnøytral ekteskapslov, vil forandre mening når loven eventuelt er innført. Disse politikerne vil oppdage at de tar grundig feil. Hundretusener av nordmenn kommer aldri til å oppgi sin dype overbevisning om at ekteskapet mellom mann og kvinne er vesensforskjellig fra andre typer samliv. 

M
ed en kjønnsnøytral ekteskapslov kommer konfliktnivået i samfunnet til å heves med flere hakk. Alle de som i ord og handling holder fast på at mor-far-barn-relasjonen står i en særstilling, vil med en slik lov bli potensielle lovbrytere. På sikt vil de etter all sannsynlighet møte ulike former for yrkesforbud, rettssaker, bøter og straffereaksjoner. Det samme vil gjelde for organisasjoner, institusjoner og trossamfunn.

Flere norske politikere har uttalt at trossamfunn og organisasjoner om nødvendig må tvinges til å innrette seg etter kjønnsnøytrale ekteskapslover. Mye tyder på at forkjemperne for den radikale kjønnsideologien er villige til å gå langt i å kriminalisere trossamfunnenes skapelsesteologi og samlivsetikk. Man kan allerede i dag se konturene av dette i anklagene som brukes mot dem som mener at mor-far-barn-relasjonen står i en særstilling. Disse sammenlignes stadig oftere med rasister, og de blir anklaget for å krenke andres menneskeverd. Er vi på vei mot det som paven nylig kalte "relativismens diktatur"?